Huishoudelijk reglement E.N.R.W.
Besloten op de algemene ledenvergadering
en van kracht op 30 mei 2008

Artikel 1. Naam en zetel
De vereniging draagt de naam: Eerste Nederlandse Rottweiler Werkgroep en is gevestigd aan de Charles Binghamweg te Rotterdam.

Artikel 2. Doel en middelen
De vereniging heeft ten doel de gebruikswaarde van het hondenras “Rottweiler” te bevorderen. De middelen waarmee de vereniging het doel tracht te bereiken zijn: Het doen beoefenen en het bevorderen van de gebruikshondensport in al zijn verschijningsvormen en staan mede omschreven in artikel 3 sub 2a t/m g van de statuten.

Artikel 3. Leden
De vereniging bestaat uit leden, welke zijn onderverdeeld in:

A: Actieve leden
B: Inactieve leden
C: Huisgenootleden
D: Aspirant leden
E: Ere leden
F: Ondersteunende leden

Artikel 3-a Actieve leden
Actieve leden zijn natuurlijke personen die bij aanvang van het verenigingsjaar de zestienjarige leeftijd hebben bereikt en in het bezit zijn van een hond van het ras Rottweiler met een door de Raad van Beheer erkende stamboom, tevens dienen zij lid te zijn van de Nederlandse Rottweiler Club en zich actief bezighouden met de beoefening van de africhtingsport teneinde het certificaat “Verdedigingshond” te behalen.

In tegenstelling tot de natuurlijke personen die als actieve leden genoemd worden in artikel 4 sub 3 van de statuten kunnen onder actieve leden ook worden verstaan die natuurlijke personen als bedoeld in artikel 4 sub 3 van de statuten die in het bezit zijn van een ander werkhondenras dan de Rottweiler, doch voldoen aan de bepalingen van de Werkhondencommissie.
Deze natuurlijke personen dienen in het bezit te zijn van een hond uit een werkhondenras met een door de Raad van Beheer erkende stamboom, tevens dienen zij lid te zijn van de rasvereniging waar hun werkhond onder valt.
Op de 5 Rottweilers zoals in artikel 3-a van het huishoudelijk reglement  beschreven mogen er maximaal 2 honden van een vreemd werkhondenras zich actief bezighouden met de beoefening van de africhtingsport teneinde het certificaat “Verdedigingshond” te behalen.
Vanaf VZH zijn de natuurlijke personen zoals omschreven in dit artikel 3-a verplicht om lid te worden van de ENRW met inachtneming een proefperiode van 3 maanden, na de proefperiode zal het bestuur in overleg met de hoofdtrainer en overige instructeurs besluiten of het proef lidmaatschap omgezet kan worden naar een definitief lidmaatschap, in de periode van het proeflidmaatschap hebben deze leden geen stemrecht.

Artikel 3-b.
Inactieve leden zijn zij die wel aan de activiteiten van de vereniging deelnemen en niet deelnemen aan de trainingen.

Deze leden dienen wel met een Rottweiler zoals in artikel 3-a van het huishoudelijk reglement  omschreven, in het verleden bij de ENRW, met hun Rottweiler aan de trainingen deel te hebben genomen.
Actieve leden met een ander werkhondenras dan de Rottweiler kunnen geen inactief lid worden.
Deze leden hebben stemrecht.

Artikel 3-c.
Huisgenootleden zijn leden die met een actief of inactief lid op hetzelfde adres woonachtig is.

Deze leden hebben geen stemrecht.

Artikel 3-d.
Aspirant-leden zijn zij, die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch aan het begin van het verenigingsjaar de zestienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en zijn zij die door het bestuur voor een proeftijd zijn toegelaten en tevens kunnen worden ingedeeld volgens de bepalingen van artikel 4 sub 2 & 3 van de statuten. In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 6 sub 2 van de statuten zijn de in dit artikel bepaalde aspirant-leden normaal hun bijdrage verschuldigd.

Deze leden moeten voldoen aan de criteria genoemd in artikel 3-a van het huishoudelijk reglement
Deze leden hebben geen stemrecht

Artikel 3-e.
Ereleden zijn zij die op grond van bijzondere verdiensten als zodanig volgens het bepaalde in artikel 5 sub 3 van de statuten zijn benoemd. Het erelid heeft geen stemrecht zoals vermeld in de statuten zie artikel 5.4

Artikel 3-f Ondersteunende leden  
Ondersteunende leden zijn natuurlijke personen die bij aanvang van het verenigingsjaar de zestienjarige leeftijd hebben bereikt en in het bezit zijn van een hond van het ras Rottweiler, waarvan de betreffende hond niet in het bezit is van een door de Raad van Beheer erkende stamboom, tevens dienen zij lid te zijn van de Nederlandse Rottweiler Club en zich actief bezighouden met de beoefening van de africhtingsport teneinde het certificaat “VZH” te behalen.

Natuurlijke personen die in het bezit zijn van een hond uit een werkhondenras, waarvan de betreffende hond niet in het bezit is van een door de Raad van Beheer erkende stamboom kunnen ondersteunend lid worden.
Het is niet toegestaan dat het VZH examen voor ondersteunende leden met hun werkhond(en) zoals genoemd in artikel 3f van het huishoudelijk reglement bij een Rottweiler werkgroep die aangesloten is bij de Nederlandse Rottweiler Club het VZH examen af te leggen, dit dient bij een NBG vereniging afgenomen te worden.
Ondersteunende leden hebben geen stemrecht

Artikel 4.
Het verkrijgen van het lidmaatschap en de toelating zijn geregeld in de artikelen 6 en 7 van de statuten.

Artikel 5. Rechten en verplichtingen van de leden
Alle leden zijn verplicht de contributie en het lesgeld voor een door het bestuur vastgestelde datum te hebben voldaan, op een door het bestuur aangegeven wijze. Indien men aangeeft voor een periode van minimaal een kwartaal niet te trainen, door een gegronde reden, behoeft met over deze periode geen lesgeld te betalen. Het bestuur heeft het recht, het lid, na een officiële aanzegging, hem het lidmaatschap te ontnemen, nadat hij drie of meer maanden contributie en/of lesgeld achterstand heeft.

Artikel 5.1.
Zij dienen bij alle verenigingsactiviteiten  op tijd aanwezig te zijn en aan alle door het bestuur voorgeschreven activiteiten deel te nemen. Bij het niet voldoen aan de bepalingen kan het bestuur, zonder daarvoor de ledenvergadering te raadplegen het betreffende lid onherroepelijk en direct ingaand voor een door haar te bepalen duur van deelname aan activiteiten uitsluiten.

Artikel 5.2.
Eventuele afwezigheid moet op tijd gemeld worden volgens goed gebruik en bepalingen van de vereniging.

Artikel 5.3. 
Ieder lid, dat deelneemt aan wedstrijden, trainingen e.d. dient in het bezit te zijn van deugdelijk materiaal, zoals een goede Riem, Halsketting, Apporteerblok(ken), Speurlijn van 10 meter, speurpaaltje en speur voorwerpen.

 Artikel 5.4.
Volgens schema zal ieder lid zich beschikbaar moeten stellen voor onderhoud van terreinen, opstal, materiaal en goederen, de vereniging toebehorend en het verrichten van diensten.

Artikel 5.5.
De leden hebben het recht, mits niet door het bestuur opgelegde bepalingen aan alle activiteiten van welke aard ook, georganiseerd door of, voor de vereniging deel te nemen en de ledenvergadering te bezoeken.

Artikel 5.6.
Voor het overige hebben leden zich te houden en kunnen rechten ontlenen aan bepalingen in de statuten genoemd.

Artikel 6. Middelen
De middelen van de vereniging bestaan uit:

1.    Contributie van leden
2.    Lesgeld van leden
3.    Stortingen begunstigers
4.    Ontvangsten uit wedstrijden
5.    Andere inkomsten.

Artikel 6.1 & 2.
Contributie en lesgeld voor leden:

Het bedrag van contributie en/of lesgeld voor leden, zal naar goed koopmanschap door het bestuur worden vastgesteld en door de algemene ledenvergadering moeten worden goedgekeurd. Voorstellen tot wijziging kunnen door het bestuur op elke Algemene ledenvergadering worden ingediend. Ingeval een dergelijk voorstel aanleiding tot een stemming mocht geven, vindt deze stemming hoofdelijk plaats aan de hand van de door de stemgerechtigde leden getekende presentielijst.

Artikel 6.3.   
Ter ondersteuning van de vereniging kunnen zich begunstigers of donateurs melden, bij het bestuur, die - na goedvinden van het bestuur - een minimale donatie per verenigingsjaar storten op de door het bestuur aangegeven wijze. De rechten en plichten van begunstigers en donateurs staan geregeld in de statuten, de artikelen 8, 9 en 17 sub 1, zij zullen echter geen stemrecht bezitten.

Artikel 7.
Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen, te weten een voorzitter, penningmeester en secretaris. De bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering gekozen. De benoeming geschiedt alleen uit stemgerechtigde leden. De gang van zaken rond benoeming, aftreden, functiebesluitvorming, schorsing, taak, vertegenwoordiging e.d. staan geregeld in de artikelen 11, 12, 13 en 14 van de statuten. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Elk bestuurslid kan meer den één functie bekleden. In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bestuur in onderling overleg de overige functies en stelt zij voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.

Artikel 7.1. 
Indien gewenst kan het gevormde bestuur de Algemene Ledenvergadering voorstellen het bestuur uit te breiden met een naar haar aangeven benodigd aantal leden. Het ledental dient altijd oneven te zijn, dit in verband met hoofdelijke stemmingen.

Artikel 7.2.
D
e onderlinge vervanging van bestuursleden bij tijdelijke afwezigheid kan bij bestuursbesluit worden geregeld. Bij blijvende afwezigheid of tussentijds aftreden van één of meerdere bestuursleden kunnen diens werkzaamheden door een stemgerechtigd lid, aan te wijzen door het bestuur worden overgenomen. Bij blijvende afwezigheid of tussentijds aftreden is het bestuur verplicht een Bijzondere Ledenvergadering te houden binnen een tijdsbestek van zes maanden om in de vacature(s) te voorzien.

Artikel 7.3.   
Binnen de kring van haar bevoegdheid heeft het bestuur tot taak de verenigingsbelangen in haar gehele omvang te behartigen. De bestuursleden hebben het recht alle eventuele commissie vergaderingen, besprekingen en bijeenkomsten bij te worden.

Artikel 7.4.
Buiten de Algemene Vergadering kunnen in spoedeisende gevallen door het bestuur besluiten worden genomen die voor de vereniging bindend zijn. Zulke besluiten moeten binnen één maand worden bekend gemaakt.

Artikel 7.5.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris en behandelt die zaken welke geen uitstel gedogen, alsmede die welke het wordt opgedragen. Het deelt haar besluiten ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

Artikel 7.6.
De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorgt voor het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging. Hij leidt de Algemene Vergadering en stelt daarin de orde van de dag vast. Hij heeft het recht de beraadslagingen te doen beëindigen indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te hervatten als 2/3 deel van de op de Algemene Vergadering aanwezige stemgerechtigde leden het verlangen hiertoe kenbaar maakt. Bij afwezigheid van de voorzitter kan het bestuur een plaatsvervanger aanwijzen.

Artikel 7.7.
De secretaris voert de administratie van de vereniging en is belast met het notuleren van de vergadering. Alle uitgaande stukken worden namens de vereniging door hem ondertekend en hij is verplicht van deze stukken afschrift te houden. Op de Algemene Ledenvergadering brengt hij jaarverslag uit.

Artikel 7.8.  
Penningmeester: De penningmeester beheert de geldmiddelen waarvoor hij persoonlijk verantwoordelijk is. Hij is verplicht een naar goed koopmanschap geldende administratie te voeren en betalingen op tijd uit te doen gaan en moet voor zijn gevoerde administratie op de jaarlijkse Algemene ledenvergadering steeds kwijting eisen. Hij draagt zorg voor de inningen van contributies en andere voor de vereniging bestemde gelden. Hij is belast met het bijhouden van een ledenlijst op register ten behoeve van de financiële administratie, uit welke de aard van elk lidmaatschap dient te blijken. Hij verplicht zich onder hem berustende gelden op post- en/of bankrekening ten name van de vereniging te plaatsen. Hij zorgt dat de op verzoek van het bestuur op redelijke te noemen termijn een overzicht van de geldelijke toestand van de vereniging aanwezig is en brengt 1x per kwartaal verslag uit aan het bestuur over de financiële toestand van de vereniging.

Hij houdt persoonlijk contact met een eventuele 2e penningmeester of met penningmeesters van eventuele commissies en ziet op hun beheer toe. Hij is verplicht aan de kascommissie inzage te verstrekken welke die commissie van hem ter zake van zijn beheer mocht verlangen. Hij brengt verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering over de toestand van de geldmiddelen en zijn administratie gedurende de afgelopen periode en dient een begroting in betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar. Decharge voor zijn beheer kan slechts bij besluit van de Algemene Ledenvergadering worden verleend.

Artikel 8.
Commissies: Om haar taak te verlichten kan het bestuur commissies benoemen. Deze commissies moeten bestaan uit drie of meer leden en hebben binnen het door het bestuur vastgesteld raam hun bevoegdheden. Zij zullen echter ten alle tijden verantwoording aan het bestuur af moeten leggen. Commissieleden worden op voorstel van andere leden of door het bestuur zelf benoemd. De commissies kunnen alleen gekozen worden uit stemgerechtigde leden en zijn, indien niet anders in de statuten vermeld, jaarlijks aftredend. Zij kunnen zicht echter direct weer herkiesbaar stellen. De commissie kan ook zichzelf opheffen, nadat zij haar taak heeft volbracht.

Artikel 9.
De bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht om bij beëindiging van hun functie de onder hun berusting zijnde verenigingstukken over te dragen.

Artikel 9.1.   
D
oor het bestuur worden een hoofdinstructeur en andere instructeurs aangetrokken c.q. benoemd, die het doel van de vereniging moet nastreven en zich zullen onderwerpen aan de bepalingen van het bestuur. Zij hebben volledig zeggenschap op het oefenterrein en zijn alleen verantwoording schuldig aan de hoofdinstructeur die een coördinerende taak heeft en die zich op zijn beurt weer moet verantwoorden aan het bestuur.

Artikel 10.
Daar waar leden bestuursleden, instructeurs en andere personen met “HIJ”aangeduid worden, kan ook “ZIJ”worden gelezen.

Artikel 11.
Algemene Vergadering moet jaarlijks door het bestuur per convocatie worden uitgeschreven.

Artikel 11.1.
Tot de vergadering hebben toegang alle leden, en begunstigers donateurs. De bepalingen betreffende stemrecht, besluitvorming en bijeenroepen van ander Algemene Vergadering staan geregeld in artikel 16, 17 en 19 van de statuten en in artikel 3 a t/m f van het huishoudelijk reglement

Artikel 12.
Tot wijziging van dit reglement kan alleen worden besloten in Algemene Ledenvergadering met tenminste ¾ meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 13.
Zij die hebben opgehouden lid van de vereniging te zijn, kunnen nimmer enige aanspraak maken op haar bezittingen. Vervolgens dient men de onder zijn berusting zijnde bezittingen van de vereniging over te dragen aan het bestuur.

Artikel 14.
Elk lid heeft het recht, staande de vergadering, voorstellen of moties in te dienen. Zij worden na toelichting van de voorsteller, alleen dan op de agenda van de volgende vergadering geplaatst, indien de vergadering zich er vóór verklaart. Beslissingen kunnen er niet genomen worden over voorstellen die niet op de agenda vermeld zijn.

Artikel 15.  
In gevallen waarin dit reglement of de statuten niet voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing beslist in spoedeisende gevallen het bestuur en in alle andere gevallen de Algemene Ledenvergadering.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 30 mei 2008

Huishoudelijk reglement